Indkaldelse til Generalforsamling 20-april (kl 20.00)

Generalforsamling i Nørrebro Skakklub Mandag 20.april 2015 kl. 20.00 i kælderlokalerne Frejasgade 14 / Thorsgade 78. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens reviderede regnskab. 4 Regnskab og beretning for Johannes Gundertoftes Fond 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelse. a. Valg af formand. b. Valg af kasserer. c. Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af regnskabsfører for Johannes Gundertoftes Fond, (valget skal ske blandt de under pkt. 7 valgte personer). 8.1. Valg af revisor for Johannses Gundertoftes Fond. 9. Valg af én revisor og én revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Forslag til andre punkter på dagsordenen samt forslag til lovændringer skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen